Rekrutacja do Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2019/2020

Burmistrz Dębna na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 7/3/2019 Burmistrza Dębna z dnia 22.01.2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno ogłasza terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Terminy

Rodzaj czynności

Od 11 lutego do 18 lutego 2019 r.

 Rodzice potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Od 25 lutego do 4 marca 2019r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

Do 22 marca 2019r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

Do 29 marca 2019r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 29 marca do 5 kwietnia 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

Do 12 kwietnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno

Terminy

Rodzaj czynności

Do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc w przedszkolu

Od 06 maja do 10 maja 2019 r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

Od dnia 13 maja do dnia 15 maja 2019 r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków

Do dnia 21 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od dnia 21 maja 2019 do 24 maja 2019 r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

Do 29 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Burmistrz Dębna na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 2 marca 2017r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. U Województwa Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 1160) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe,
    oraz
  • kryteria określone w uchwale nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 02 marca 2017r. tzw. kryteria samorządowe.

- W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
- Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
- Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
- Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
- Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Lp.

Kryteria

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1.

 Wielodzietność rodziny kandydata

100

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2.

 Niepełnosprawność kandydata

100

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

3.

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

4.

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 100

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860);

 

 

Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające)

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne

10

Dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców) zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUSem lub Urzędem Skarbowym, itp.

2.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do przedszkola lub żłobka

9

 Oświadczenie rodziców

3.

Co najmniej dwoje kandydatów z rodziny jest po raz pierwszy zgłoszone do przedszkola

8

 Oświadczenie rodziców

4.

Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje

7

 Dokument poświadczający zatrudnienie (jednego z rodziców) zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp.

5.

 Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

6

 Dane własne przedszkola

 

Harmonogram i kryteria rekrutacji dostępne na www.bip.debno.com.pl w zakładce: Informacje/Oświata.

 

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2019