Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 "Czarodziejska Kraina" na rok szkolny 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA NR 1 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz.534 i 1287)

3.      Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

4.  Uchwała NR XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

5.      Zarządzenie Nr 2/3/2020 Burmistrza Dębna z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a.       określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce ,

b.      ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w przedszkolu
na rok szkolny,

c.       przyjmowanie wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola,

d.      analizę przyjętych wniosków,

e.       pracę komisji rekrutacyjnej,

f.       ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

2.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Dębno

2.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola do najmłodszej grupy przedszkolnej może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3.      W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

 

 

 

 

§ 3

1.    Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się raz w roku w terminie od 03 lutego 2020 r. do 18 maja 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/3/2020 Burmistrza Dębna z dnia 21.01.2020 r.

2.    Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych wniosków zgłoszeń dziecka
do przedszkola.

 

§ 4

1.      W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

L.p.

Kryteria1)

Punkty

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100


1) Kryteria zgodne z  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

-    Wielodzietność rodziny –oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-      Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata –potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania d.s. Niepełnosprawności

-      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

-      Objęcie kandydata pieczą zastępczą – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

2.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 

 

Lp.

Kryteria1)

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

1.

Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni)kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne

10

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego
z rodziców): zaświadczenie

z zakładu pracy, w przypadku

samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się
z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp.

2.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do przedszkola

9

Na podstawie informacji własnych przedszkola

3.

Co najmniej dwoje kandydatów z rodziny jest po raz pierwszy zgłoszone do przedszkola

8

Na podstawie informacji własnych przedszkola

4.

Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje

7

Dokument poświadczający zatrudnienie (jednego
z rodziców): zaświadczenie

z zakładu pracy, w przypadku

samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się
z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp.

5.

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

6

 Dane własne przedszkola

 

1)Kryteria obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno NR XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

§ 5

1.      Dokumenty składane przez rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola to:

a.       wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),

b.      dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów1 oraz stosowne oświadczenia (wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu ),

c.       deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie (wzór deklaracji stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu).

 

2.      Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:

a.       listy dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola wg oddziałów
z zaznaczeniem rocznika,

b.      lista dzieci niezakwalifikowanych i nieprzyjętych wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika.

 

IV. Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6

1.      Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola Nr 1 „Czarodziejska Kraina”
 w Dębnie i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych
  w przedszkolu.
 2. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie przedszkola.
 4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom Komisji zapoznanie się
  z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 6. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
 7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń Komisji.
 8. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład Komisji.
 9. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 10. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)      informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

2)      listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

3)      listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc  podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 7

1.      Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka
do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,

2)      organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie  z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,

3)      prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia                                        
 z uwzględnieniem następujących czynności:

a)      wyznaczenie protokolanta,

b)      zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

c)      zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,

d)     zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,

e)      kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców,

f)       nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list kandydatów w kolejności alfabetycznej.

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia, miejsce zamieszkania, spełnienie przez kandydata danego kryterium,

2)      weryfikowanie złożonych dokumentów pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,

3)      określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,

4)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

2)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,

3)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

4)      sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych kandydatów zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

5)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej złożonych wniosków                         o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców, rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

 

VI. Tryb odwoławczy

§ 8

1.      Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów nieprzyjętych do przedszkola mogą
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2.      Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1 sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

VII. Przepisy końcowe

§ 9

1.      Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

2.      Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone do wiadomości rodziców na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w terminie określonym w załączniku nr 4 Regulaminu.

§ 10

1.      Regulamin jest podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 

Dębno, 27.01.2020 r.

 

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 1 gość
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2020